Privacy-beleid metHeeren

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door metHeeren geleverde diensten en producten. Dit is inclusief diensten en producten verstrekt via KataKanjers en Kata-school NL.

metHeeren, gevestigd te Schimmert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Ons website-adressen zijn: https://www.metheeren.nl, https://www.katakanjers.nl en https://www.kata-school.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

metHeeren verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of producten, en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die metHeeren van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door metHeeren in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en vast)
 • E-mailadres
 • LinkedIn gegevens
 • Bankgegevens.

Verwerkt metHeeren ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. metHeeren verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Bij metHeeren willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen, e-mailen of via social media te benaderen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit metHeeren, KataKanjers of Kata-school NL. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van metHeeren, KataKanjers of Kata-school NL. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is metHeeren gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt metHeeren zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy-verklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacy-verklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

metHeeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

metHeeren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen website-bezoek (openbare gedeelte)

metHeeren gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar elske@metheeren.nl.

Beveiliging

metHeeren hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. metHeeren heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij metHeeren toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval metHeeren gebruik maakt van de diensten van derden, zal metHeeren in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy-rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal metHeeren u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via elske@metheeren.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy-verklaring kunt u contact met ons opnemen, via elske@metheeren.nl.

Deze privacy-verklaring is opgesteld d.d. 25 mei 2018 en geüpdate op 23 maart 2022.